Privacyreglement PACA

Privacyverklaring Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer (PACA)

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.
Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring (‘Privacyverklaring’) van Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer B.V. (‘PACA’) is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bijeen-medische-behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling

De WGBO ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. De WGBO gaat over de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener. De WGBO geldt voor (para)medische onderzoeken en behandelingen en alle zorg die daarmee samenhangt. De WGBO geldt zodra er een behandelovereenkomst is tussen een zorgverlener en een patiënt. Regel is dat de behandelovereenkomst tot stand komt na de intake.

Waarom heeft PACA een Privacyverklaring?

PACA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PACA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de AVG.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wat zijn persoonsgegevens en welke persoonsgegevens verwerkt PACA?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Wij verkrijgen persoonsgegevens als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van PACA bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Wij maken daarbij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

PACA kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • voorletters/ Voornaam
 • achternaam en tussenvoegsel
 • partnernaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adres
 • (zakelijk) telefoonnummer
 • (zakelijk) e-mailadres
 • BSN-nummer
 • ID/ Paspoortnummer
 • huisarts
 • gezondheids- en Medische gegevens
 • verzekeringsgegevens
 • bankrekeningnummer
 • beroep
 • burgerlijke staat

De hiervoor gemelde persoonsgegevens verwerken wij enkel wanneer dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld om u te kunnen contacten, of omdat wij moeten voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

PACA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. PACA beslist formeel-juridisch of en, zo ja, welke  persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens die u onderaan deze Privacyverklaring kunt vinden.

Wat zijn de grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

PACA mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. Wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • uw toestemming;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen; en
 • wanneer een dergelijke verwerking, conform artikel 6 lid 1 sub f AVG, noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van PACA of van een derde, behalve wanneer jouw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen van PACA of die derde.

Met welk doel verwerkt PACA uw persoonsgegevens?

PACA verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van goede zorgverlening en een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Uw gegevens worden verder verwerkt voor onder andere:

 • het opstellen, uitvoeren en evalueren van het behandelplan
 • identificatie van patiënten
 • communicatie met patiënten
 • het uitvoeren van werkplek- en gezondheidsonderzoeken
 • het infomeren van en het geven van terugkoppelingen aan patiënten, huisartsen,
 • medisch specialisten en andere zorgverleners
 • het opstellen van rapportages en adviezen aan patiënten, huisartsen, medisch
 • specialisten en andere zorgverleners
 • het vormen en bijhouden van een medisch dossier, al dan niet in ons EPD-systeem
 • de declaratie en facturering van zorgkosten
 • het bijhouden van adequate agendavoering
 • het versturen van klanttevredenheidsonderzoeken door Qualiview
 • het meten van (effectiviteit van) behandelresultaten (data-verzameling)
 • het deelnemen aan regionale en landelijke benchmarking t.b.v. kwaliteitsverbetering middels netwerken, zoals OrthoXpert
 • registratie in het kwaliteitsregister
 • PR- en marketingdoeleinden (waaronder sociale media)
 • systeembeheer

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. Als we persoonsgegevens uitwisselen in kader van uw behandelovereenkomst zal dit meestal gebeuren met:

 • zorgverleners uit de gezondheidszorg of uit het sociaal domein die u ondersteunen of gaan ondersteunen
 • familie of mantelzorgers
 • verzekeraars

Uw behandelaar zal aan u uitleggen waarom en met wie hij persoonsgegevens wil uitwisselen. PACA kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval verleent PACA haar medewerking. De medewerkers van PACA hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Doorgifte van uw gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte

Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte, heeft PACA voor passende waarborgen gezorgd. Indien u deze waarborgen wenst te raadplegen, kunt u contact met ons opnemen via info@paca.nu.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

PACA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijnen variëren doorgaans van 2 tot 20 jaar. Indien u meer informatie wenst over ons bewaarbeleid, kunt u contact opnemen met de kwaliteitsfunctionaris, via info@paca.nu.

Beveiliging

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft PACA passende technische en organisatorische maatregelen. Het elektronische patiëntendossier SpotOnMedics voldoet aan de standaarden voor informatiebeveiliging. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben toegangsbeveiliging op onze lokale computers, twee-staps authenticatie voor ons EPD en beveiligde uitwisselingssystemen (Zorgmail, Siilo, etc.). Daarnaast worden de schriftelijke persoonsgegevens op een afgesloten plek bewaard. Naast het beveiligen van onze systemen, willen we ook dat binnen PACA niet iedereen toegang heeft tot uw persoonsgegevens. Alleen de medewerkers die vanwege hun werkzaamheden toegang moeten hebben krijgen toegang tot de onderdelen van onze systemen waarin uw persoonsgegevens zijn opgeslagen. Dit betreft de fysiotherapeuten van de praktijk en medewerkers ten behoeve van het agendabeheer en de declaratie afhandeling. Alle medewerkers van PACA hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer PACA persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving de volgende rechten:

 • Recht op inzage

U kunt ons verzoeken inzage te geven in welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn. We verzoeken u specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

 • Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn en als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken. Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt

 • Recht op gegevenswissing

U heeft het recht gegevens te laten verwijderen. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we in sommige gevallen verplicht zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

 • Recht op beperking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door [bedrijf] onrechtmatig is.

 • Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door [bedrijf] kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

 • Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat wij uw gegevens aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt. Wanneer uw bijvoorbeeld naar een fysiotherapeut bij een andere praktijk overstapt, kunt u ons verzoeken uw patiëntendossier over te dragen.

 • Recht op intrekken toestemming

In het geval waarin wij uw toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming ook weer intrekken. Als u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u dit in eerste instantie zelf mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij uw fysiotherapeut of de officemanagers of contact met ons opnemen via info@paca.nu. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (Robert Gielisse) via r.gielisse@eaglesnow.io, of per post via EaglesNow B.V., tav Robert Gielisse, te Frederik Hendrikstraat 67-H, 1052 HL Amsterdam.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.
Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacyverklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij onze praktijk via onze klachtenregeling, of bij de AP.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. De laatste wijziging was op 25 augustus 2021. De meest recente versie vindt u altijd op onze website www.paca.nu.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op.

Paramedisch Advies Centrum Aalsmeer
t.a.v. Auke Ham
Lakenblekerstraat 2
1431 GG Aalsmeer
0297-230960
info@paca.nu