Praktijkinformatie

Indentificatieplicht • Tarieven • Privacy • Klachten
Home » Praktijkinfo

Praktijkinformatie

Vergoeding

Fysiotherapeutische zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplicht eigen risico. Kinderen krijgen fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering.

Het verplichte eigen risico, voor iedereen die 18 jaar of ouder is, bedraagt € 385,-. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed (zoals fysiotherapie), vallen niet onder het eigen risico.

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21 behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden) zie www.defysiotherapeut.com.

Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen (en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie.

Tarieven

Wat zijn de huidige tarieven voor een fysiotherapeutische behandeling?  Download de tarievenlijst en zoek naar de behandeling die u ondergaat. Ook vindt u hier de tarieven voor ZwangerFit® en FysioFit. Voor video-consulten wordt het normale fysiotherapie-tarief gehanteerd.

Identificatieplicht

Tijdens de intake neemt u een identiteitsbewijs mee. Deze wordt ingevoerd in onze administratie.

Klachtenregeling

  • Indien u klachten heeft, verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk te melden bij uw behandelend fysiotherapeut of bij de praktijkeigenaar, bij voorkeur door middel van het invullen van het klacht- en/of verbeterformulier (verkrijgbaar bij de balie of via de website).
  • De behandelend fysiotherapeut en/of de praktijkeigenaar zullen ernaar streven binnen 3 werkdagen contact met u op te nemen om te proberen de klacht op te lossen.
  • Worden de klachten naar uw mening onvoldoende opgelost, dan heeft u de mogelijkheid om de hulp van de klachtencommissie van het KNGF in te roepen.